คัมภีร์ ART

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

Assisted Reproductive Technologies 

(ART: IUI, IVF, ICSI)

Keywords: Intrauterine insemination; IUI; in-vitro fertilization; IVF; intracytoplasmic sperm injection; ICSI; preimplantation genetic testing; PGT; PGT-A; PGT-M; embryo transfer; ET; FET; OPU

ส่วนนี้หมอได้รวบรวมบทความที่เคยเขียนเกี่ยวกับการรักษามีบุตรยากด้วยการทำเด็กหลอดแก้วมาไว้ที่เดียวกัน แต่ละ bullet เป็น link ของบทความแต่ละอัน รวมไปรวมมาแล้วมันเยอะจัง เลยเรียกขำ ๆ ว่าคัมภีร์ก็ละกัน

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

Contents

Introduction บทนำ

ART 101

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

ปัญหาระหว่างการรักษา (และแนวทางแก้ไข)

Innovation นวัตกรรมล้ำสมัย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ART