เอกสารอ้างอิง

van Eekelen R, Scholten I, Tjon-Kon-Fat RI, et al. Natural conception: repeated predictions over time. Hum Reprod. 2017 Feb;32(2):346-353. doi: 10.1093/humrep/dew309. Epub 2016 Dec 18. PMID: 27993999.

แสดงความคิดเห็น