Terms of Service

เงื่อนไขการให้บริการ

แก้ไขล่าสุด 28 เมย 2567

ข้อตกลงกับเงื่อนไขทางกฎหมายของเรา

เราคือ บริษัท บ้านดอกไม้ขาว จํากัด ทําธุรกิจในชื่อ LIFE by Dr. Pat ("บริษัท" "เรา" "พวกเรา" "ของเรา") บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่ 93/1 จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ส ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เราดําเนินการแอปพลิเคชันมือถือ LIFE by Dr. Pat ("แอป") รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อ้างถึงหรือเชื่อมโยงไปยังข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ ("ข้อกําหนดทางกฎหมาย") (เรียกรวมกันว่า "บริการ")

คุณสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 0969400159 อีเมลที่ info@lifebydrpat.com หรือทางไปรษณีย์ไปที่ 93/1 GPF Witthayu Towers, Wireless Rd, Lumpini, , Pathum Wan Bangkok 10330, Thailand

ข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ ไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือในนามของนิติบุคคล ("คุณ") และ Baandokmaikhao CO., LTD. เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ คุณตกลงว่าการเข้าถึงบริการ คุณได้อ่าน ทําความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ทั้งหมด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ทั้งหมด คุณถูกห้ามไม่ให้ใช้บริการโดยชัดแจ้ง และคุณต้องหยุดใช้ทันที

เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามกําหนดเวลาในบริการที่คุณใช้ การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดทางกฎหมายจะมีผล 15 วันหลังจากแจ้งให้ทราบ ยกเว้นหากการเปลี่ยนแปลงนั้นใช้กับฟังก์ชันการทํางานใหม่ การอัปเดตความปลอดภัย การแก้ไขข้อบกพร่อง และคําสั่งศาล ซึ่งในกรณีนี้การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันที การใช้บริการต่อไปหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงใดๆ มีผลบังคับใช้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดที่แก้ไข หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณสามารถยุติบริการตามส่วน "ข้อกําหนดและการยกเลิก"

บริการนี้มีไว้สําหรับผู้ใช้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี บุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือลงทะเบียนสําหรับบริการ

เราขอแนะนําให้คุณพิมพ์สําเนาข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้สําหรับบันทึกของคุณ

สารบัญ
1. บริการของเรา

ข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อใช้บริการไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในเขตอํานาจศาลหรือประเทศใด ๆ ที่การแจกจ่ายหรือการใช้งานดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับหรือซึ่งจะทําให้เรามีข้อกําหนดในการลงทะเบียนใด ๆ ภายในเขตอํานาจศาลหรือประเทศดังกล่าว ดังนั้น บุคคลเหล่านั้นที่เลือกเข้าถึงบริการจากสถานที่อื่นจะทําเช่นนั้นด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง และมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นแต่เพียงผู้เดียว หากและในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้


2. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

เราเป็นเจ้าของหรือผู้รับอนุญาตสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการของเรา รวมถึงซอร์สโค้ด ฐานข้อมูล ฟังก์ชันการทํางาน ซอฟต์แวร์ การออกแบบเว็บไซต์ เสียง วิดีโอ ข้อความ ภาพถ่าย และกราฟิกในบริการ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่มีอยู่ในนั้น ("เครื่องหมาย")

เนื้อหาและเครื่องหมายของเราได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม) และสนธิสัญญาในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

เนื้อหาและเครื่องหมายมีให้ในหรือผ่านบริการ "ตามที่เป็น" สําหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

การใช้บริการของเราของคุณ

ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ รวมถึงส่วน "กิจกรรมต้องห้าม" ด้านล่าง เราให้สิทธิ์แบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ และเพิกถอนได้แก่คุณเพื่อ:

* เข้าถึงบริการ; และ

* ดาวน์โหลดหรือพิมพ์สําเนาส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่คุณเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้หรือที่อื่น ๆ ในข้อกําหนดทางกฎหมายของเรา ไม่มีส่วนใดของบริการและไม่มีเนื้อหาหรือเครื่องหมายใด ๆ ที่สามารถคัดลอก ทําซ้ํา รวบรวม เผยแพร่ซ้ํา อัปโหลด โพสต์ แสดงต่อสาธารณะ เข้ารหัส แปล ส่งผ่าน แจกจ่าย ขาย อนุญาต หรือใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

หากคุณต้องการใช้บริการ เนื้อหา หรือเครื่องหมายใดๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในส่วนนี้หรือที่อื่นในข้อกําหนดทางกฎหมายของเรา โปรดส่งคําขอของคุณไปที่: info@lifebydrpat.com หากเราอนุญาตให้คุณโพสต์ ทําซ้ํา หรือแสดงส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือเนื้อหาของเราต่อสาธารณะ คุณต้องระบุเราว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ออกใบอนุญาตของบริการ เนื้อหา หรือเครื่องหมาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ ปรากฏขึ้นหรือมองเห็นได้เมื่อโพสต์ ทําซ้ํา หรือแสดงเนื้อหาของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้คุณอย่างชัดแจ้งในและต่อบริการ เนื้อหา และเครื่องหมาย

การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้จะถือเป็นการละเมิดข้อกําหนดทางกฎหมายของเราอย่างมีนัยสําคัญ และสิทธิ์ของคุณในการใช้บริการของเราจะสิ้นสุดลงทันที

การส่งของคุณ

โปรดตรวจสอบส่วนนี้และส่วน "กิจกรรมต้องห้าม" อย่างรอบคอบก่อนใช้บริการของเราเพื่อทําความเข้าใจ (a) สิทธิ์ที่คุณมอบให้เราและ (b) ภาระผูกพันที่คุณมีเมื่อคุณโพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ผ่านบริการ

การส่ง: โดยการส่งคําถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคิด ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการ ("การส่ง") โดยตรง คุณตกลงที่จะมอบหมายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดให้เราในการส่งดังกล่าว คุณตกลงว่าเราจะเป็นเจ้าของการส่งนี้และมีสิทธิ์ในการใช้งานและเผยแพร่อย่างไม่จํากัดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายในเชิงพาณิชย์หรืออย่างอื่น โดยไม่ได้รับการยอมรับหรือชดเชยให้กับคุณ

คุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณโพสต์หรืออัปโหลด: โดยการส่งการส่งถึงเราผ่านส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ คุณ:

* ยืนยันว่าคุณได้อ่านและเห็นด้วยกับ "กิจกรรมต้องห้าม" ของเรา และจะไม่โพสต์ ส่ง เผยแพร่ อัปโหลด หรือส่งผ่านบริการ การส่งใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย คุกคาม แสดงความเกลียดชัง เป็นอันตราย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร กลั่นแกล้ง ล่วงละเมิด เลือกปฏิบัติ คุกคามบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ ทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง เท็จ ไม่ถูกต้อง หลอกลวง หรือทําให้เข้าใจผิด

* ในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ให้สละสิทธิ์ทางศีลธรรมใด ๆ และทั้งหมดในการส่งดังกล่าว

* รับประกันว่าการส่งดังกล่าวเป็นต้นฉบับสําหรับคุณหรือคุณมีสิทธิ์และใบอนุญาตที่จําเป็นในการส่งการส่งดังกล่าว และคุณมีอํานาจเต็มที่ในการให้สิทธิ์ที่กล่าวถึงข้างต้นแก่เราที่เกี่ยวข้องกับการส่งของคุณ และ

* รับประกันและรับรองว่าการส่งของคุณไม่ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับการส่งของคุณ และคุณตกลงที่จะคืนเงินให้เราสําหรับความสูญเสียใดๆ และทั้งหมดที่เราอาจได้รับเนื่องจากการละเมิด (a) ส่วนนี้ (b) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หรือ (c) กฎหมายที่บังคับใช้

3. การเป็นตัวแทนของผู้ใช้

ในการใช้บริการ คุณรับรองและรับประกันว่า: (1) คุณมีความสามารถทางกฎหมายและคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ (2) คุณไม่ใช่ผู้เยาว์ในเขตอํานาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ (3) คุณจะไม่เข้าถึงบริการผ่านวิธีการอัตโนมัติหรือที่ไม่ใช่มนุษย์ ไม่ว่าจะผ่านบอท สคริปต์ หรืออย่างอื่น (4) คุณจะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และ (5) การใช้บริการของคุณจะไม่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้

หากคุณให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ เรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ และปฏิเสธการใช้บริการในปัจจุบันหรืออนาคตทั้งหมด (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง)

4. ผลิตภัณฑ์

เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อแสดงสี คุณสมบัติ ข้อกําหนด และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในบริการให้แม่นยําที่สุด อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันว่าสี คุณสมบัติ ข้อกําหนด และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จะถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดอื่นๆ และจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ของคุณอาจไม่ได้สะท้อนสีและรายละเอียดที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง สินค้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมจําหน่าย และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสินค้าจะมีในสต็อก เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ราคาสําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง

5. การซื้อและการชําระเงิน

เรายอมรับรูปแบบการชําระเงินดังต่อไปนี้:

- วีซ่า

- มาสเตอร์การ์ด

- เพย์พาล

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและข้อมูลบัญชีปัจจุบัน ครบถ้วน และถูกต้องสําหรับการซื้อทั้งหมดที่ทําผ่านบริการ คุณตกลงที่จะอัปเดตข้อมูลบัญชีและการชําระเงินโดยทันที รวมถึงที่อยู่อีเมล วิธีการชําระเงิน และวันหมดอายุของบัตรชําระเงิน เพื่อให้เราสามารถทําธุรกรรมของคุณให้เสร็จสิ้นและติดต่อคุณได้ตามต้องการ ภาษีการขายจะถูกเพิ่มเข้าไปในราคาซื้อตามที่เราเห็นว่าจําเป็น เราอาจเปลี่ยนแปลงราคาได้ตลอดเวลา การชําระเงินทั้งหมดจะเป็นเงินบาทไทย

คุณตกลงที่จะชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในราคาที่มีผลบังคับใช้สําหรับการซื้อของคุณและค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง และคุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการการชําระเงินที่คุณเลือกสําหรับจํานวนดังกล่าวเมื่อสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดในการกําหนดราคา แม้ว่าเราจะได้ร้องขอหรือได้รับการชําระเงินแล้วก็ตาม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคําสั่งซื้อใดๆ ที่ทําผ่านบริการ เราอาจจํากัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน ต่อครัวเรือน หรือต่อคําสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ข้อจํากัดเหล่านี้อาจรวมถึงคําสั่งซื้อที่สั่งซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน วิธีการชําระเงินเดียวกัน และ/หรือคําสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่เรียกเก็บเงินหรือจัดส่งเดียวกัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการจํากัดหรือห้ามคําสั่งซื้อที่ตัวแทนจําหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจําหน่ายดูเหมือนจะวางโดยการตัดสินของเราแต่เพียงผู้เดียว

6. นโยบายการคืนสินค้า/การคืนเงิน

การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการคืนเงิน

7. กิจกรรมต้องห้าม

คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่เราให้บริการ บริการนี้ไม่สามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับความพยายามเชิงพาณิชย์ใด ๆ ยกเว้นบริการที่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติจากเราโดยเฉพาะ

ในฐานะผู้ใช้บริการ คุณตกลงที่จะไม่:

* ดึงข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากบริการอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือรวบรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม การรวบรวม การรวบรวม ฐานข้อมูล หรือไดเร็กทอรีโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

* หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทําให้เราและผู้ใช้รายอื่นเข้าใจผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความพยายามที่จะเรียนรู้ข้อมูลบัญชีที่ละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่านของผู้ใช้

* หลบเลี่ยง ปิดใช้งาน หรือแทรกแซงคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบริการ รวมถึงคุณลักษณะที่ป้องกันหรือจํากัดการใช้หรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ หรือบังคับใช้ข้อจํากัดในการใช้บริการและ/หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในนั้น

* ดูหมิ่น ทําให้เสื่อมเสีย หรือเป็นอันตรายในความเห็นของเรา เราและ/หรือบริการ

* ใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากบริการเพื่อก่อกวน ล่วงละเมิด หรือทําร้ายบุคคลอื่น

* ใช้บริการสนับสนุนของเราอย่างไม่เหมาะสมหรือส่งรายงานเท็จเกี่ยวกับการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ

* ใช้บริการในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้

* มีส่วนร่วมในการจัดกรอบหรือลิงก์ไปยังบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

* อัปโหลดหรือส่ง (หรือพยายามอัปโหลดหรือส่ง) ไวรัส ม้าโทรจัน หรือเนื้อหาอื่น ๆ รวมถึงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และสแปมมากเกินไป (การโพสต์ข้อความซ้ํา ๆ อย่างต่อเนื่อง) ที่รบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของบริการอย่างต่อเนื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือปรับเปลี่ยน ทําให้เสีย ขัดขวาง เปลี่ยนแปลง หรือแทรกแซงการใช้งาน คุณลักษณะ ฟังก์ชัน การดําเนินงาน หรือการบํารุงรักษาบริการ

* มีส่วนร่วมในการใช้ระบบอัตโนมัติ เช่น การใช้สคริปต์เพื่อส่งความคิดเห็นหรือข้อความ หรือใช้การทําเหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ หรือเครื่องมือรวบรวมและแยกข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน

* ลบประกาศลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากเนื้อหาใด ๆ

* พยายามแอบอ้างเป็นผู้ใช้หรือบุคคลอื่นหรือใช้ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้รายอื่น

* อัปโหลดหรือส่ง (หรือพยายามอัปโหลดหรือส่ง) เนื้อหาใด ๆ ที่ทําหน้าที่เป็นกลไกการรวบรวมหรือส่งข้อมูลแบบพาสซีฟหรือแอคทีฟ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิกที่ชัดเจน ("gifs"), 1×1 พิกเซล, ข้อบกพร่องของเว็บ, คุกกี้ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (บางครั้งเรียกว่า "สปายแวร์" หรือ "กลไกการรวบรวมแบบพาสซีฟ" หรือ "pcms")

* รบกวน ขัดขวาง หรือสร้างภาระที่ไม่เหมาะสมต่อบริการหรือเครือข่ายหรือบริการที่เชื่อมต่อกับบริการ

* ข่มขู่ รบกวน ข่มขู่ หรือคุกคามพนักงานหรือตัวแทนของเราที่มีส่วนร่วมในการให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งแก่คุณ

* พยายามข้ามมาตรการใดๆ ของบริการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือจํากัดการเข้าถึงบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ

* คัดลอกหรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ของบริการ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง Flash, PHP, HTML, JavaScript หรือโค้ดอื่นๆ

* ยกเว้นตามที่กฎหมายอนุญาต ถอดรหัส ถอดรหัส ถอดแยกชิ้นส่วน หรือวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ประกอบด้วยหรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการในทางใดทางหนึ่ง

* ยกเว้นว่าอาจเป็นผลมาจากการใช้เสิร์ชเอ็นจิ้นมาตรฐานหรืออินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ใช้ เปิดตัว พัฒนา หรือแจกจ่ายระบบอัตโนมัติใดๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสไปเดอร์ หุ่นยนต์ ยูทิลิตี้โกง สแครปเปอร์ หรือเครื่องอ่านออฟไลน์ที่เข้าถึงบริการ หรือใช้หรือเปิดสคริปต์หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

* ใช้ตัวแทนซื้อหรือตัวแทนจัดซื้อเพื่อซื้อสินค้าบนบริการ

* ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการรวบรวมชื่อผู้ใช้และ/หรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือภายใต้การเสแสรเท็จ

* ใช้บริการเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามใดๆ ในการแข่งขันกับเรา หรือใช้บริการและ/หรือเนื้อหาสําหรับความพยายามหรือองค์กรการค้าที่สร้างรายได้

* ใช้บริการเพื่อโฆษณาหรือเสนอขายสินค้าและบริการ

* ขายหรือโอนโปรไฟล์ของคุณ

8. ผลงานที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

บริการไม่ได้เสนอให้ผู้ใช้ส่งหรือโพสต์เนื้อหา เราอาจให้โอกาสคุณในการสร้าง ส่ง โพสต์ แสดง ส่งผ่าน ดําเนินการ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือออกอากาศเนื้อหาและเนื้อหาถึงเราหรือบนบริการ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อความ งานเขียน วิดีโอ เสียง ภาพถ่าย กราฟิก ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "การมีส่วนร่วม") การมีส่วนร่วมอาจสามารถดูได้โดยผู้ใช้รายอื่นของบริการและผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้ การมีส่วนร่วมใด ๆ ที่คุณส่งอาจได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ เมื่อคุณสร้างหรือทําให้การมีส่วนร่วมใด ๆ พร้อมใช้งาน คุณรับรองและรับประกันว่า:

* การสร้าง การแจกจ่าย การส่ง การแสดงต่อสาธารณะ หรือการแสดง และการเข้าถึง การดาวน์โหลด หรือการคัดลอกผลงานของคุณไม่ได้และจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สิน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ทางศีลธรรมของบุคคลที่สาม

* คุณเป็นผู้สร้างและเจ้าของหรือมีใบอนุญาต สิทธิ์ ความยินยอม การเผยแพร่ และการอนุญาตที่จําเป็นในการใช้และอนุญาตให้เรา บริการ และผู้ใช้บริการอื่นๆ ใช้การมีส่วนร่วมของคุณในลักษณะใดๆ ที่พิจารณาโดยบริการและข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้

* คุณได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร การปล่อย และ/หรือการอนุญาตจากบุคคลที่ระบุตัวตนได้แต่ละคนและทุกคนในผลงานของคุณ เพื่อใช้ชื่อหรือความคล้ายคลึงกันของบุคคลที่ระบุตัวตนได้แต่ละคนเพื่อเปิดใช้งานการรวมและการใช้ผลงานของคุณในลักษณะใดๆ ที่พิจารณาโดยบริการและข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้

* ผลงานของคุณไม่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทําให้เข้าใจผิด

* การมีส่วนร่วมของคุณไม่ใช่การโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต สื่อส่งเสริมการขาย แผนปิรามิด จดหมายลูกโซ่ สแปม การส่งจดหมายจํานวนมาก หรือการชักชวนรูปแบบอื่น ๆ

* ผลงานของคุณไม่ลามกอนาจาร ลามก ลามก ลามก สกปรก รุนแรง คุกคาม หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือน่ารังเกียจ (ตามที่เรากําหนด)

* การมีส่วนร่วมของคุณไม่เยาะเย้ย เยาะเย้ย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือล่วงละเมิดใคร

* การมีส่วนร่วมของคุณไม่ได้ใช้เพื่อคุกคามหรือคุกคาม (ในความหมายทางกฎหมายของข้อกําหนดเหล่านั้น) บุคคลอื่นใดและเพื่อส่งเสริมความรุนแรงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล

* การมีส่วนร่วมของคุณไม่ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎที่บังคับใช้

* ผลงานของคุณไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ของบุคคลที่สาม

* ผลงานของคุณไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับภาพอนาจารเด็ก หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพหรือความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เยาว์

* การมีส่วนร่วมของคุณไม่รวมถึงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ชาติกําเนิด เพศ ความชอบทางเพศ หรือความพิการทางร่างกาย

* การมีส่วนร่วมของคุณจะไม่ละเมิดหรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ละเมิดข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้

การใช้บริการใด ๆ ที่ละเมิดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นละเมิดข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ และอาจส่งผลให้ยุติหรือระงับสิทธิ์ของคุณในการใช้บริการ

9. ใบอนุญาตสนับสนุน

คุณและบริการตกลงว่าเราอาจเข้าถึง จัดเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้ไว้ตามข้อกําหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและตัวเลือกของคุณ (รวมถึงการตั้งค่า)

โดยการส่งข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการ คุณยอมรับว่าเราสามารถใช้และแบ่งปันข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้กับคุณ

เราไม่ยืนยันความเป็นเจ้าของใด ๆ ต่อผลงานของคุณ คุณยังคงเป็นเจ้าของอย่างเต็มที่ในผลงานทั้งหมดของคุณและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานของคุณ เราไม่รับผิดชอบต่อข้อความหรือการรับรองใด ๆ ในผลงานของคุณที่คุณให้ไว้ในพื้นที่ใด ๆ ในบริการ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับการมีส่วนร่วมของคุณในบริการ และคุณตกลงที่จะยกเว้นเราจากความรับผิดชอบใดๆ และทั้งหมด และละเว้นจากการดําเนินการทางกฎหมายใดๆ กับเราเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณ

10. ใบอนุญาตแอปพลิเคชันมือถือ

ใช้ใบอนุญาต

หากคุณเข้าถึงบริการผ่านแอป เราจะให้สิทธิ์คุณในการเพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ จํากัด ในการติดตั้งและใช้แอปบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม และเพื่อเข้าถึงและใช้แอปบนอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตแอปพลิเคชันมือถือนี้ที่มีอยู่ในข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ คุณจะต้องไม่: (1) ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ถอดรหัส วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดแยกชิ้นส่วน พยายามรับซอร์สโค้ดของ หรือถอดรหัสแอป (2) ทําการดัดแปลง ดัดแปลง ปรับปรุง ปรับปรุง แปล หรืองานลอกเลียนแบบจากแอป (3) ละเมิดกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้แอปของคุณ (4) ลบ เปลี่ยนแปลง หรือปิดบังประกาศกรรมสิทธิ์ใดๆ (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า) ที่โพสต์โดยเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของแอป (5) ใช้แอปสําหรับความพยายามสร้างรายได้ องค์กรการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ออกแบบ หรือตั้งใจ; (6) ทําให้แอปพร้อมใช้งานผ่านเครือข่ายหรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่อนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้งานโดยอุปกรณ์หรือผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกัน; (7) ใช้แอปเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซอฟต์แวร์ที่แข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือแทนแอป; (8) ใช้แอปเพื่อส่งคําถามอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์ใด ๆ หรือเพื่อส่งอีเมลเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์; หรือ (9) ใช้ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ใด ๆ หรืออินเทอร์เฟซใด ๆ ของเราหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของเราในการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การออกใบอนุญาต หรือการแจกจ่ายแอปพลิเคชัน อุปกรณ์เสริม หรือ อุปกรณ์สําหรับใช้กับแอป

อุปกรณ์ Apple และ Android

ข้อกําหนดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้เมื่อคุณใช้แอปที่ได้รับจาก Apple Store หรือ Google Play (แต่ละรายเป็น "ผู้จัดจําหน่ายแอป") เพื่อเข้าถึงบริการ: (1) ใบอนุญาตที่มอบให้คุณสําหรับแอปของเรานั้นจํากัดเฉพาะใบอนุญาตที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้เพื่อใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Apple iOS หรือ Android ตามความเหมาะสม และตามกฎการใช้งานที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดในการให้บริการของผู้จัดจําหน่ายแอปที่เกี่ยวข้อง (2) เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการบํารุงรักษาและการสนับสนุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขของ ใบอนุญาตแอปพลิเคชันมือถือนี้ที่มีอยู่ในข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้หรือตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กําหนด และคุณรับทราบว่าผู้จัดจําหน่ายแอปแต่ละรายไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการให้บริการบํารุงรักษาและสนับสนุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอป (3) ในกรณีที่แอปล้มเหลวในการปฏิบัติตามการรับประกันที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถแจ้งผู้จัดจําหน่ายแอปที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดจําหน่ายแอปตามข้อกําหนดและนโยบาย อาจคืนเงินราคาซื้อ หากมี ชําระเงินสําหรับแอป และตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ผู้จัดจําหน่ายแอปจะไม่มีอย่างอื่น ภาระผูกพันในการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอป (4) คุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ําบาตรของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือที่รัฐบาลสหรัฐฯ กําหนดให้เป็นประเทศ "สนับสนุนผู้ก่อการร้าย" และ (ii) คุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ต้องห้ามหรือถูกจํากัดของรัฐบาลสหรัฐฯ (5) คุณต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของข้อตกลงของบุคคลที่สามที่บังคับใช้เมื่อใช้แอป เช่น หากคุณมีแอปพลิเคชัน VoIP คุณต้องไม่ละเมิดข้อตกลงบริการข้อมูลไร้สายเมื่อใช้แอป และ (6) คุณรับทราบและยอมรับว่าผู้จัดจําหน่ายแอปเป็นผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามจากข้อกําหนดและเงื่อนไขในใบอนุญาตแอปพลิเคชันมือถือนี้ที่มีอยู่ในข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ และผู้จัดจําหน่ายแอปแต่ละรายจะมีสิทธิ์ (และจะถือว่ายอมรับสิทธิ์) ในการบังคับใช้ข้อกําหนดและเงื่อนไขในใบอนุญาตแอปพลิเคชันมือถือนี้ที่มีอยู่ในข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้กับคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สาม

11. เว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม

บริการอาจมี (หรือคุณอาจถูกส่งผ่านแอป) ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ("เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม") รวมถึงบทความ ภาพถ่าย ข้อความ กราฟิก รูปภาพ การออกแบบ เพลง เสียง วิดีโอ ข้อมูล แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาหรือรายการอื่น ๆ ที่เป็นของหรือมาจากบุคคลที่สาม ("เนื้อหาของบุคคลที่สาม") เว็บไซต์ของบุคคลที่สามและเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวไม่ได้ถูกตรวจสอบ ตรวจสอบ หรือตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์โดยเรา และเราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ ที่เข้าถึงผ่านบริการหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ ที่โพสต์ พร้อมใช้งานผ่าน หรือติดตั้งจากบริการ รวมถึงเนื้อหา ความถูกต้อง ความก้าวร้าว ความคิดเห็น ความน่าเชื่อถือ แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายอื่น ๆ ของหรือมีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม การรวม เชื่อมโยง หรืออนุญาตให้ใช้หรือติดตั้งเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติหรือการรับรองโดยเรา หากคุณตัดสินใจที่จะออกจากบริการและเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือใช้หรือติดตั้งเนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง และคุณควรทราบว่าข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป คุณควรตรวจสอบข้อกําหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณนําทางจากบริการหรือเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันใดๆ ที่คุณใช้หรือติดตั้งจากบริการ การซื้อใดๆ ที่คุณทําผ่านเว็บไซต์ Third-Party จะผ่านเว็บไซต์อื่นและจากบริษัทอื่น และเราไม่รับผิดชอบต่อการซื้อดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น คุณตกลงและรับทราบว่าเราไม่รับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นําเสนอบนเว็บไซต์ Third-Party และคุณจะถือว่าเราไม่มีที่ติจากอันตรายใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวของคุณ นอกจากนี้ คุณจะต้องถือว่าเราไม่มีที่ติจากความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณที่เกี่ยวข้องกับหรือส่งผลให้เกิดเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือการติดต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในทางใดทางหนึ่ง

12. ผู้โฆษณา

เราอนุญาตให้ผู้โฆษณาแสดงโฆษณาและข้อมูลอื่น ๆ ในบางพื้นที่ของบริการ เช่น โฆษณาแถบด้านข้างหรือโฆษณาแบนเนอร์ เราเพียงแค่ให้พื้นที่สําหรับวางโฆษณาดังกล่าว และเราไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับผู้โฆษณา

13. การจัดการบริการ

เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะ: (1) ตรวจสอบบริการสําหรับการละเมิดข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ (2) ดําเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับใครก็ตามที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรายงานผู้ใช้ดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (3) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่จํากัด ปฏิเสธ จํากัดการเข้าถึง จํากัดความพร้อมใช้งานหรือปิดใช้งาน (ในขอบเขตที่เป็นไปได้ทางเทคโนโลยี) การมีส่วนร่วมของคุณหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ๆ ของมัน (4) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่มีข้อจํากัด แจ้งให้ทราบหรือความรับผิด เพื่อลบออกจากบริการหรือปิดการใช้งานไฟล์ทั้งหมด และเนื้อหาที่มีขนาดมากเกินไปหรือเป็นภาระต่อระบบของเราในทางใดทางหนึ่ง และ (5) จัดการบริการในลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเรา และเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานที่เหมาะสมของบริการ

14. นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราใส่ใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา: https://www.lifebydrpat.com/more/legal-terms/privacy การใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมอยู่ในข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ โปรดทราบว่าบริการดังกล่าวโฮสต์ในประเทศไทย หากคุณเข้าถึงบริการจากภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกด้วยกฎหมายหรือข้อกําหนดอื่น ๆ ที่ควบคุมการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย จากนั้นผ่านการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง คุณกําลังถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศไทย และคุณยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปและประมวลผลในประเทศไทย

15. เงื่อนไขและการยกเลิก

ข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่คุณใช้บริการ โดยไม่ จํากัด บทบัญญัติอื่นใดของข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงและการใช้บริการ (รวมถึงการบล็อกที่อยู่ IP บางอย่าง) ให้กับบุคคลใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือโดยไม่มีเหตุผล รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการละเมิดการรับรอง การรับประกัน หรือพันธสัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ เราอาจยุติการใช้งานหรือการมีส่วนร่วมในบริการของคุณ หรือลบเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณโพสต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

หากเรายกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณถูกห้ามไม่ให้ลงทะเบียนและสร้างบัญชีใหม่ภายใต้ชื่อของคุณ ชื่อปลอมหรือชื่อที่ยืมมา หรือชื่อของบุคคลที่สาม แม้ว่าคุณจะดําเนินการในนามของบุคคลที่สามก็ตาม นอกเหนือจากการยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และคําสั่งแก้ไขตามคําสั่ง

16. การปรับเปลี่ยนและการหยุดชะงัก

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาของบริการได้ตลอดเวลาหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เราไม่มีข้อผูกมัดในการอัปเดตข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริการของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสําหรับการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการหยุดบริการ

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริการจะพร้อมใช้งานตลอดเวลา เราอาจประสบปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือปัญหาอื่นๆ หรือจําเป็นต้องดําเนินการบํารุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับบริการ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงัก ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดต ระงับ ยุติ หรือแก้ไขบริการได้ตลอดเวลาหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณตกลงว่าเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการที่คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้ในระหว่างการหยุดทํางานหรือการหยุดให้บริการ ไม่มีสิ่งใดในข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ที่จะตีความว่าบังคับให้เรารักษาและสนับสนุนบริการหรือจัดหาการแก้ไข อัปเดต หรือการเผยแพร่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว

17. กฎหมายปกครอง

ข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และกําหนดตามกฎหมายของประเทศไทย Baandokmaikhao CO., LTD. และตัวคุณเองยินยอมอย่างเพิกถอนไม่ได้ว่าศาลไทยจะมีเขตอํานาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้

18. การระงับข้อพิพาท

การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ

เพื่อเร่งการแก้ไขและควบคุมค่าใช้จ่ายของข้อพิพาท การโต้เถียง หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ (แต่ละ "ข้อพิพาท" และเรียกรวมกันว่า "ข้อพิพาท") ที่นําโดยคุณหรือเรา (เป็นรายบุคคล "คู่สัญญา" และเรียกรวมกันว่า "คู่สัญญา") คู่สัญญาตกลงที่จะพยายามเจรจาข้อพิพาทใด ๆ ก่อน (ยกเว้นข้อพิพาทที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งด้านล่าง) อย่างไม่เป็นทางการเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนเริ่มอนุญาโตตุลาการ การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง

อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน

ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ รวมถึงคําถามใด ๆ เกี่ยวกับการดํารงอยู่ ความถูกต้อง หรือการยุติ จะถูกอ้างถึงและแก้ไขในที่สุดโดยศาลอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศภายใต้ห้องอนุญาโตตุลาการยุโรป (เบลเยียม บรัสเซลส์ อเวนิวหลุยส์ 146) ตามกฎของ ICAC นี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการอ้างถึง ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อนี้ จํานวนอนุญาโตตุลาการคือสาม (3) ที่นั่งหรือสถานที่ทางกฎหมายหรืออนุญาโตตุลาการจะเป็นกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ภาษาของการดําเนินคดีคือภาษาไทย กฎหมายที่ใช้บังคับของข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ให้เป็นกฎหมายที่สําคัญของประเทศไทย

ข้อจํากัด

คู่สัญญาตกลงว่าอนุญาโตตุลาการใด ๆ จะจํากัดเฉพาะข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาเป็นรายบุคคล ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตอย่างเต็มที่ (ก) ไม่มีอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่จะเข้าร่วมกับการดําเนินการอื่น ๆ (ข) ไม่มีสิทธิ์หรืออํานาจสําหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่จะตัดสินชี้ขาดบนพื้นฐานการดําเนินคดีแบบกลุ่มหรือใช้ขั้นตอนการดําเนินคดีแบบกลุ่ม และ (ค) ไม่มีสิทธิ์หรืออํานาจสําหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่จะนํามาในฐานะตัวแทนที่อ้างว่าในนามของประชาชนทั่วไปหรือบุคคลอื่นใด ๆ

ข้อยกเว้นสําหรับการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการและอนุญาโตตุลาการ

คู่สัญญาตกลงว่าข้อพิพาทต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติข้างต้นเกี่ยวกับการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการที่มีผลผูกพันอนุญาโตตุลาการ: (a) ข้อพิพาทใด ๆ ที่พยายามบังคับใช้หรือปกป้องหรือเกี่ยวกับความถูกต้องของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่สัญญา (b) ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากข้อกล่าวหาเรื่องการโจรกรรม การละเมิดลิขสิทธิ์ การบุกรุกความเป็นส่วนตัว หรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และ (c) การเรียกร้องใด ๆ สําหรับการเยียวยาชั่วคราว หากพบว่าบทบัญญัตินี้ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ทั้งสองฝ่ายจะไม่เลือกอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทใด ๆ ที่อยู่ในส่วนนั้นของบทบัญญัตินี้ที่พบว่าผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ และข้อพิพาทดังกล่าวจะถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอํานาจศาลภายในศาลที่ระบุไว้สําหรับเขตอํานาจศาลข้างต้น และคู่สัญญาตกลงที่จะส่งไปยังเขตอํานาจศาลส่วนบุคคลของศาลนั้น

19. การแก้ไข

อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น รวมถึงคําอธิบาย ราคา ความพร้อมใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น และเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

20. การปฏิเสธความรับผิด

บริการมีให้ตามสภาพและตามที่มี คุณตกลงว่าการใช้บริการของคุณจะเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ที่เกี่ยวข้องกับบริการและการใช้งานของคุณ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด เราไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของเนื้อหาของบริการหรือเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับบริการ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อ (1) ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาและวัสดุ (2) การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในลักษณะใด ๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงของคุณ และการใช้บริการ (3) การเข้าถึงหรือการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลทางการเงินใดๆ และทั้งหมดที่เก็บไว้ในนั้น (4) การหยุดชะงักหรือหยุดการส่งข้อมูลไปยังหรือจากบริการ (5) ข้อบกพร่อง ไวรัส ม้าโทรจัน หรือสิ่งที่คล้ายกันซึ่งอาจถูกส่งไปยังหรือผ่านบริการโดยบุคคลที่สาม และ/หรือ (6) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาและวัสดุใดๆ หรือสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ ส่งผ่าน หรือให้บริการผ่านบริการ เราไม่รับประกัน รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่โฆษณาหรือเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านบริการ เว็บไซต์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ ที่มีแบนเนอร์หรือโฆษณาอื่น ๆ และเราจะไม่เป็นคู่สัญญาหรือรับผิดชอบในการตรวจสอบธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการบุคคลที่สาม เช่นเดียวกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านสื่อใดๆ หรือในสภาพแวดล้อมใดๆ คุณควรใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดและใช้ความระมัดระวังตามความเหมาะสม

21. ข้อจํากัดของความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด เราหรือกรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสําหรับความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง เป็นแบบอย่าง โดยบังเอิญ พิเศษ หรือเชิงลงโทษ รวมถึงการสูญเสียผลกําไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณ แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว โดยไม่คํานึงถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามในที่นี้ ความรับผิดของเราต่อคุณสําหรับสาเหตุใด ๆ ก็ตามและโดยไม่คํานึงถึงรูปแบบของการกระทํา จะถูกจํากัดตลอดเวลาที่น้อยกว่าของจํานวนเงินที่คุณจ่ายให้เรา (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาสาม (3) เดือนก่อนสาเหตุของการดําเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเงินบาทไทย กฎหมายของรัฐของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศบางฉบับไม่อนุญาตให้จํากัดการรับประกันโดยนัยหรือการยกเว้นหรือจํากัดความเสียหายบางประการ หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อจํากัดหรือข้อจํากัดข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

22. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องเราจากอันตราย รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน และพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเรา จากและต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้อง หรือความต้องการใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล ที่ทําโดยบุคคลที่สามใดๆ เนื่องจากหรือเกิดขึ้นจาก: (1) การใช้บริการ (2) การละเมิดข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ (3) การละเมิดการรับรองและการรับประกันของคุณที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ (4) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามของคุณ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ (5) การกระทําที่เป็นอันตรายอย่างเปิดเผยต่อ ผู้ใช้บริการรายอื่นที่คุณเชื่อมต่อผ่านบริการ โดยไม่คํานึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันและควบคุมเรื่องใดๆ ที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เราด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ ในการป้องกันการเรียกร้องดังกล่าวของเรา เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเรียกร้อง การดําเนินการ หรือการดําเนินการใดๆ ดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายนี้เมื่อทราบ

23. ข้อมูลผู้ใช้

เราจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างที่คุณส่งไปยังบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประสิทธิภาพของบริการ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ แม้ว่าเราจะทําการสํารองข้อมูลตามปกติ แต่คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งหรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่คุณได้ดําเนินการโดยใช้บริการ คุณตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสําหรับการสูญเสียหรือการทุจริตของข้อมูลดังกล่าว และคุณสละสิทธิ์ในการดําเนินการใด ๆ กับเราที่เกิดจากการสูญเสียหรือการทุจริตของข้อมูลดังกล่าว

24. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรม และลายเซ็น

การเยี่ยมชมบริการ การส่งอีเมลถึงเรา และการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ถือเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และคุณยอมรับว่าข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมลและในบริการ เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร คุณตกลงในที่นี้ให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สัญญา คําสั่งซื้อ และบันทึกอื่นๆ และการจัดส่งประกาศ นโยบาย และบันทึกธุรกรรมที่เริ่มต้นหรือเสร็จสิ้นโดยเราหรือผ่านบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสละสิทธิ์หรือข้อกําหนดใด ๆ ภายใต้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎ ข้อบัญญัติ หรือกฎหมายอื่น ๆ ในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่กําหนดให้มีลายเซ็นต้นฉบับหรือการจัดส่งหรือการเก็บรักษาบันทึกที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ หรือการชําระเงินหรือการให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

25. เบ็ดเตล็ด

ข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการดําเนินงานใด ๆ ที่โพสต์โดยเราบนบริการหรือในส่วนที่เกี่ยวกับบริการถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้จะไม่ดําเนินการเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกําหนดดังกล่าว ข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ดําเนินการในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราอาจมอบหมายสิทธิ์และภาระผูกพันใด ๆ หรือทั้งหมดของเราให้กับผู้อื่นได้ตลอดเวลา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการดําเนินการใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา หากข้อกําหนดใด ๆ หรือส่วนหนึ่งของข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ถูกกําหนดว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกําหนดนั้นหรือส่วนหนึ่งของข้อกําหนดนั้นถือว่าแยกออกจากข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ และไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกําหนดที่เหลือ ไม่มีการร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์แบบตัวแทนระหว่างคุณกับเราอันเป็นผลมาจากข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้หรือการใช้บริการ คุณตกลงว่าข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้จะไม่ถูกตีความต่อเราโดยอาศัยอํานาจตามการร่างข้อกําหนดเหล่านี้ คุณสละการป้องกันใด ๆ และทั้งหมดที่คุณอาจมีตามรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้และการขาดการลงนามโดยคู่สัญญาในที่นี้เพื่อดําเนินการตามข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้

26. ติดต่อเรา

เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการหรือเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ โปรดติดต่อเราที่:

บริษัท บ้านดอกไม้ขาว จํากัด

93/1 จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ส ถนนวิทยุ ลุมพินี

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66-0969400159

info@lifebydrpat.com