หมอพัฒน์ศมามาแนะนำ

เรื่องเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis)

ภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายชาย (male-factor infertility)

ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบจากไข่ไม่ตก (PCOS)

การแช่แข็งเซลล์ไข่ (egg freezing)