What first pregnancy test after embryo transfer tell?

เจาะฮอร์โมนการตั้งครรภ์ครั้งแรก หลังจากย้ายตัวอ่อนบอกอะไรบ้าง?

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

ช่วงนี้มีคนไข้มาปรึกษาบ่อยจากการไปเจาะฮอร์โมนการตั้งครรภ์ (Human Chorionic Gonadotropin; hCG) ไม่ว่าจะคิดไปเองบ้างว่าค่ามันน้อยไป หรือบุคลากรทางการแพทย์เองที่แจ้งคนไข้ว่าระดับฮอร์โมนการตั้งครรภ์ที่ได้นั่นดูน้อยเกินไปทำให้เกิดความวิตกกังวลทั้งตัวคนไข้ และญาติ

อยากบอกให้ทุกคนใจเย็นก่อน วันนี้หมอจะมาอธิบายให้ฟังด้วยภาพจ้า

ด้วยความปรารถนาดี

หมอพัฒน์ศมา

hCG .MP4