Probiotics and women fertility

โปรไบโอติกกับภาวะมีบุตรยากในสตรี

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

ว่าด้วย โปรไบโอติกส์ (Probiotics) กับภาวะมีบุตรยากในสตรีครับ


โปรไบโอติกส์คืออะไร?

โปรไบโอติกส์คือแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียที่ดีและแบคทีเรียที่ไม่ดีในระบบย่อยอาหารและช่องคลอด


Lactobacillus และสุขภาพช่องคลอด

Lactobacillus เป็นสายพันธุ์ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่พบมากในช่องคลอดของผู้หญิง การมี Lactobacillus ที่สมดุลในช่องคลอดจะช่วยป้องกันการติดเชื้อและรักษาสภาพความเป็นกรดด่างของช่องคลอดให้อยู่ในสภาวะที่ดี


Lactobacillus และสุขภาพเยื่อบุมดลูก

การมีสุขภาพเยื่อบุมดลูกที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการตั้งครรภ์ และ Lactobacillus อาจช่วยในการส่งเสริมสุขภาพเยื่อบุมดลูกได้ด้วยครับ การรับประทานโปรไบโอติกส์ที่มี Lactobacillus อาจส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของเยื่อบุมดลูก ทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์สูงขึ้นครับ

หมอหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสตรีที่กำลังวางแผนตั้งครรภ์ และช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอครับ


ด้วยความปรารถนาดี

หมอพัฒน์ศมา