For inspiration 

3

ไม่นานมานี้ นางแบบ supermodel ชื่อดัง 1 ใน 4 จตุรเทพีแห่งยุค 90's Naomi Campbell อายุ 50 ปี ก็เพิ่งสำเร็จไปอีกราย กับเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร 

ด้วยความปรารถนาดี

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

แสดงความคิดเห็น