Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)

ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG

18 ธค 2566

Keywords: PCOS; anovulation; oligomenorrhea; infrequent menstruation; hirsutism; acne; hypothyroidism; infertility; ivf; icsi; iUI.

หมอเชื่อว่าคนไข้มีบุตรยากหลายคนต้องเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PCOS (polycystic ovary syndrome) ทั้งแบบงง ๆ ว่าทำไมไข่หนูไม่ค่อยตกไปได้ ทั้ง ๆ ที่ประจำเดือนก็มาทุกเดือน หรืออาจจะเคยไปอัลตราซาวนด์ตอนอายุ 20 ต้น ๆ แล้วหมอบอกว่าหนูมีถุงไข่เยอะ น่าจะเป็น PCOS หรืออาจจะเป็น PCOS จริง ๆ วันนี้มาดูกันว่าจริง ๆ แล้ว PCOS เป็นยังไงกันแน่ 

PCOS วินิจฉัยอย่างไร

เกณฑ์การวินิจฉัย PCOS มีหลายเกณฑ์​แต่อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นเกณฑ์ Rotterdam 2003 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) และ American Society for Reproductive Medicine (ASRM) ร่วมกันตั้งขึ้น ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 


รูปภาพที่ 1 แสดงเกณฑ์​วินิจฉัย PCOS ตาม Rotterdam 2003

รูปภาพที่ 1 แสดงเกณฑ์​วินิจฉัย PCOS ตาม Rotterdam 2003

ทั้งนี้ต้องมีการตรวจหาสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้มีอาการเช่นเดียวกับ PCOS ได้ออกไปก่อน 

สาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้มีอาการคล้าย PCOS

รูปภาพที่ 2 สาเหตุอื่นที่มีอาการคล้าย PCOS

รูปภาพที่ 2 สาเหตุอื่นที่มีอาการคล้าย PCOS

มีภาวะมากมายที่ทำให้มีอาการคล้าย PCOS ดังแสดงในรูปภาพที่ 2 ทั้่งนี้จำเป็นต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อแยกสาเหตุและรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป โดยภาวะที่พบร่วมบ่อย ๆ ได้แก่

กลไกการเกิด PCOS

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุการเกิด PCOS ที่แน่ชัด แต่มีสมมติฐานว่าเกิดจากภาวะอ้วนลงพุง ไขมันในช่องท้องทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ต่อมใต้สมอง (pituitary) ทำงานผิดปกติ ถุงไข่ไม่สามารถเจริญจนเกิดการตกไข่ได้ ดังแสดงในรูปภาพที่ 3 

รูปภาพที่ 3 แสดงกลไกการเกิด PCOS

รูปภาพที่ 3 แสดงกลไกการเกิด PCOS 

การรักษา PCOS

การรักษา PCOS ขึ้นอยู่กับอาการและเป้าหมายในการมีบุตรของคนไข้ โดยมีหลักการดังแสดงในรูปภาพที่ 4 

รูปภาพที่ 4 หลักการในการรักษาภาวะ PCOS

รูปภาพที่ 4 หลักการในการรักษาภาวะ PCOS

หลักการรักษา PCOS คือ ทำให้ไข่กลับมาตกตามปกติ หรืออย่างน้อยให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ วิธีการรักษามีหลากหลายวิธีโดยอาจใช้หลายวิธีร่วมกันก็ได้