มดลูกวิรูปไม่ได้มีมดลูกสองอัน

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

30 Sep 2023

มดลูกวิรูป (dysmorphic T-shaped uterus) เป็นความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูกที่พบได้บ่อยในผู้มีบุตรยาก หมอเคยทำวิจัยสำรวจผู้ป่วยมีบุตรยากด้วยอัลตราซาวนด์สามมิติพบว่า ผู้มีบุตรยากร้อยละ 27 มีมดลูกวิรูป (ส่วนผู้มีลูกแล้วพบได้เพียงร้อยละ 0.8) หมอไปเห็นบางที่กล่าวว่ามดลูกวิรูปไม่เกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากก็ไม่ค่อยสบายใจ ลองมาดูข้อมูลกันดีกว่า

การเจริญพัฒนาของมดลูกและประเภทของความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูก

มดลูกเป็นอวัยวะที่เจริญมาจากท่อ 2 ท่อเรียก Müllerian ducts หรือ Paramesonephric ducts ซึ่งจะมาเชื่อมกันส่วนล่างและผนังกั้นระหว่างสองท่อสลายไป ทำให้มดลูกมนุษย์เป็นเหมือนห้องเดียวดังแสดงในรูปภาพที่ 1 

รูปภาพที่ 1 แสดงการเจริญพัฒนาของมดลูกมนุษย์ขณะอยู่ในครรภ์มารดา

รูปภาพที่ 1 แสดงการเจริญพัฒนาของมดลูกมนุษย์ขณะอยู่ในครรภ์มารดา

ดังนั้นหากกระบวนการสร้างมดลูกดังกล่าวมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็ส่งผลให้มดลูกมีความผิดปกติแต่กำเนิด ทำให้ความผิดปกติมีหลายแบบดังแสดงในรูปภาพที่ 2 

รูปภาพที่ 2 แสดงประเภทความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูกตามเกณฑ์ของ ESHRE/ESGE 2013

รูปภาพที่ 2 แสดงประเภทความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูกตามเกณฑ์ของ ESHRE/ESGE 2013 


มดลูกปกติจะมีส่วนของปากมดลูก โพรงมดลูกเป็นรูปสามเหลี่ยม กล้ามเนื้อมดลูก ดังแสดงในรูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 3 แสดงมดลูกปกติ (normal uterus)

รูปภาพที่ 3 แสดงมดลูกปกติ (normal uterus) 

มดลูกวิรูปไม่ได้มีมดลูกสองอัน

จากเกณฑ์การแบ่งประเภทมดลูกด้านบนจะเห็นได้ว่าทมดลูกวิรูปมีมดลูกอันเดียว ไม่ได้มีมดลูกสองอันเป็นคนละโรคกัน รูปภาพที่ 4 ดังนั้นผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ของทืั้งสองโรคก็แตกต่างกันอย่างมากอีกด้วย

รูปภาพที่ 4 แสดงความแตกต่างระหว่างมดลูกวิรูปกับมดลูกสองอัน

รูปภาพที่ 4 แสดงความแตกต่างระหว่างมดลูกวิรูปกับมดลูกสองอัน

มดลูกวิรูปกับภาวะเจริญพันธุ์

รูปภาพที่ 5 แสดงผลของมดลูกวิรูปต่อภาวะเจริญพันธุ์

มดลูกวิรูปนับว่าเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูกรุนแรงที่สุดและพบได้ค่อนข้างบ่อยในผู้มีบุตรยาก กล่าวคือการสำรวจพบว่าสตรีทั่วไปมีความชุกของมดลูกวิรูป 0.8% ส่วนสตรีมีบุตรยากพบถึง 27% 

มีการรบรวมการศึกษา ของมีผู้เป็นมดลูกวิรูปราว ๆ แปดร้อยกว่าราย พบว่า 89.4% มีปัญหามีบุตรยาก 33.1% เคยแท้งบุตร 33% แท้งบ่อย 23.8% ทำเด็กหลอดแก้วย้ายตัวอ่อนไม่สำเร็จหลายครั้ง 37.6% ซึ่งเรียกได้ว่าแนวโน้มไม่ค่อยดีหากไม่ได้รับการผ่าตัดแก้ไข 

ผู้ป่วยมดลูกวิรูปไม่สัมพันธ์กับความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบอื่น ๆ ของร่างกาย

มดลูกสองอันกับการเจริญพันธุ์

รูปภาพที่ 6 แสดงผลของมดลูกสองอันต่อการเจริญพันธุ์

ภาวะมดลูกสองอันพบได้ไม่บ่อย (ประมาณ 0.4% ในประชากรทั่วไปและ 1.1% ในกลุ่มผู้มีบุตรยาก)

มดลูกสองอันมีการเจริญพันธุ์ค่อนข้างใกล้เคียงผู้ที่มีมดลูกปกติ อาจเพิ่มความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดเล็กน้อยเท่าน้น คนไข้ส่วนใหญ่สามารถตั้งครรภ์และคลอดได้เหมือนผู้ที่มีมดลูกปกติ

แต่อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ที่มีมดลูกสองอันมีความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบอื่น ๆ ร่วมด้วยบ่อย เช่น ไตข้างใดข้างหนึ่งไม่มีการเจริญ (aplastic kidney) หรือความผิดปกติของกระดูกสันหลัง ซึ่งมีความจำเป็นต้องสืบค้นเพิ่มเติมด้วย

เอกสารอ้างอิง