โปรแกรม ICSI 169,500 บาท

ICSI 169,500 THB

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

กระตุ้นไข่

เก็บไข่

ICSI 

เลี้ยงตัวอ่อนจนถึงระยะ blastocyst 

ย้ายตัวอ่อนรอบสด (วันที่ 5 หลังจากเก็บไข่)

แช่แข็งตัวอ่อนด้วยวิธี vitrification 4 ตัว 

ตัดเซลล์ตัวอ่อน (biopsy) เพื่อตรวจทางพันธุกรรมในตัวอ่อน 

เช่น ตรวจยีนหรือตรวจโครโมโซม

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

หมายเหตุ