วิธีการคำนวณอายุครรภ์

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย 

MD., MClinEmbryol, EFOG-EBCOG, EFRM-ESHRE/EBCOG.

Keywords: gestational age calculator; pregnancy wheel; due date calculator

การคำนวณวันครบกำหนดคลอด (estimated delivery date; EDD) ใช้สูตรของ Naegele's โดยเริ่มจากข้อมูลวันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย (LMP) 

'สูตรการคำนวณสำหรับกฎของ Naegele

วันที่ LMP

ลบ 3 เดือนจาก LMP

เพิ่ม 7 วันให้กับ LMP

เพิ่ม 1 ปี'

หรือวิธีคำนวณง่ายกว่านั้น ก็เข้าที่ app คำนวณอายุครรภ์ที่หมอเขียนขึ้นเป็นภาษาไทยใช้ง่าย ๆ เลย ที่นี่