How to grade embryos?

เราให้เกรดตัวอ่อนอย่างไร

สำหรับการทำเด็กหลอดแก้ว เราต้องมีการสื่อสารกันในหลายสาขาวิชาชีพ เช่น นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Embryologists) คุณพยาบาลและหมอ นอกจากนี้เรายังต้องสื่อสารให้คนไข้เจ้าของตัวอ่อนอันสูงค่านั้นด้วยว่าตัวอ่อนของท่านในแต่ละระยะเป็นอย่างไรบ้างแล้ว ดังนั้นจึงมีการคิดกำหนดเกณฑ์การให้เกรดตัวอ่อนในระยะต่าง ๆ ซึ่งก็มีหลายระบบขึ้นกับสำนักไหนกำหนดและระยะของตัวอ่อน เช่น บางระบบก็เป็น A B C (A-ดี, B-ปานกลาง, C-เยิน) บางระบบก็เป็น 1 2 3 (1-ดี, 2-ปานกลาง, 3-เยิน) ลองดูใน infographic ที่หมอสรุปมานะครับ