ผลการตั้งครรภ์

หลังการผ่าตัดมดลูกวิรูป

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

มีการศึกษาที่รวบรวมคนไข้มดลูกวิรูปจากการศึกษาต่าง ๆ 11 การศึกษาเพื่อประมวลผลของการผ่าตัดที่มีต่อการเจริญพันธุ์ หรือเรียกว่าการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ผลการศึกษาพบว่าการผ่าตัดแก้ไขมดลูกวิรูปผ่านกล้องส่องโพรงมดลูกเพิ่มอัตราการคลอดมีชีพ ลดอัตราการแท้ง ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

คนไข้มีบุตรยากท่านใดประจำเดือนมาน้อย (วันมาเยอะ ๆ ใช้น้อยกว่า 4 แผ่นไม่เต็ม) หรือรักษาแล้วไม่ท้องสักที หาสาเหตุไม่เจอ หรือเคยแท้งบุตรมาก่อน มาปรึุกษาหมอได้นะครับ ต้องตรวจด้วยอัลตราซาวนด์สามมิติเท่านั้นจึงจะวินิจฉัยได้ครับ

#มดลูกวิรูป #มีลูกยาก #ปรับมดลูกกับหมอพัฒน์ศมา #lifebydrpat


รัก

หมอพัฒน์ศมา

แสดงความคิดเห็น